راهنمای ارزیابی استاندارهای اعتباربخشی بخش های درمانی

   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش روانپزشکی           حجم فایل 2474 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش کودکان           حجم فایل 5375 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت پرستاری           حجم فایل 4923 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه نوزادان           حجم فایل 5375 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بلوک زایمان           حجم فایل 5442 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد کنترل عفونت           حجم فایل 4385 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه           حجم فایل 5368 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش اورژانس           حجم فایل 5426 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش دیالیز           حجم فایل 12824 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی     حجم فایل 4818 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش شیمی درمانی           حجم فایل 5331 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه قلبی           حجم فایل 5418 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی           حجم فایل 5157 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بیهوشی و اتاق عمل           حجم فایل 5140 KB
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 18:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ