رئیس بیمارستان

 

 

 

 

جناب آقای دکتر فرج اله رحیمی خواه

  

متخصص داخلی

 

 

به اطلاع مراجعين گرامي مي رساند از روش زير می توانید با ریاست بيمارستان ارتباط برقرار نماييد:

 

 

 

 تماس تلفني در ساعات اداري با شماره 43563500 و هماهنگی  با منشی جهت ملاقات

    


شرح وظایف

۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

 

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

 

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

 

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

 

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی 

 

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

 

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

 

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

 

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

 

  ۹. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

 

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

 

  ۱۱. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

 

  ۱۲. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .

 

  ۱۳. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .

 

  ۱۴. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده .

 

  ۱۵. ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها

 

  ۱۶. امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

 

  ۱۷. نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز .

 

  ۱۸. تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز .

 

  ۱۹. اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت

 

  ۱ -۱۹- شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

  ۲۰ - اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-12 22:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ