مترون

 

سرکار آقای 

ابوذر نگهداری 
کارشناس ارشد  پرستاری
تلفن داخلی: 294-219

 


شرح وظایف
 

 

1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

 

2-گردآوری اطلاعات از:

 

-مرکز شامل:نمودار سازمانی مصوب،هدف،نوع فعالیت،گزارشات ماهیانه و سالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری،پرونده های کارکنان ،مصاحبه با کارکنان

 

-مددجویان :برحسب نوع بستری،نیاز مراقبتی،خدمات ارائه شده

 

-منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران ،بهیاران،کمک بهیاران،تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)ساختار فیزیکی،امکانات و تجهیزات

 

3-شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

 

4-تعیین اهداف(کوتاه مدت،میان مدت،دراز مدت)مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو،بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

 

5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

 

6-برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی،پژوهشی،کنترل و نظارت کنترل عفونت و...)

 

7-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

 

8-تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

 

9-ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی،درمانی و توانبخشی مرکز

 

10-جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

 

11-ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

 

12-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

 

13-تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

 

14-مشارکت در طرح پژوهشی

 

15-برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت(کنترل عفونت)

 

16-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

 

17-ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط

 

18-تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

 

 

19-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20-بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-31 14:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ