كميته  رفاهي ونقليه بيمارستان 

نام ونام خانوادگي
سمت
نوع استخدام
شهرام مختاري
مسئول نقليه و رفاهی

رسمي

شرح  وظايف
1-محاسبه سوخت خودروهاي بيمارستان در پايان هر ماه طبق مصوبه دانشگاه
2-انجام امور مربوط به خودروهاي شبكه در هر سال
3-نظارت برماموريت خودروها وبررسي عملكرد روزانه خودرو وراننده
4-كنترل فني خودروها
وظايف مربوط به كميته رفاهي
1-انجام مراحل مربوط به بيمه تكميلي پرسنل
2-پيگيري ودريافت هزينه هاي بيمه تكميلي طرف قرارداد(بيمه ايران )
3-دريافت جيره هاي مربوط به پرسنل وتوزيع آنها


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 16:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ