نام ونام خانوادگي سمت نوع استخدام
عليرضا سجاديان رئيس حسابداري رسمي
عزت اله زارعي حسابدار وامين اموال رسمي
محمود زراعت پيشه حسابدار رسمي
منصوره صادق پور مسئول درآمد  
فاطمه مرادي درآمد بستري وترخيص  
رضا حني درآمد سرپايي 
منصور سرافرازي پذيرش درمانگاه  
زهرا عدالت پور پذرش درمانگاهقراردادي
علي اصغر مهرآورپذيرش اتفاقات 
مهدي خادميان پذيرش اتفاقاتقراردادي
زهرا ابراهيمي پذيرش اتفاقاتطرحي
خانم خسروانيان پذيرش اتفاقاتطرحي
مهراب صادقيپذيرش اتفاقات 

شرح وظايف رئيس حسابداري
1-تهيه وتدوين صورتهاي مالي واحد ونظارت مستمر بر عمليات امور مالي وتطبيق كليه پرداختها با قوانين وآيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه
2-ارسال به موقع صورت حسابهاي مالي وساير گزارشات مديريت به امور مالي
3-همانگي در اجراي قوانين ومقررات حاكم برعمليات مالي وحفظ و حراست از اسناد ودفاتر مالي
4-پيگيري و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمد هاي واحد
5-حفظوشناسايي ونگهداري حساب اموال ماشين آلات  وتجهيزات وداراييهاي واحد
6-كنترل امضاء اسناد مالي و وراق تعهد آور بر اساس تعويض اختيارات مالي دانشگاه
7-اجراي كدينگ وسر فصل هاي اجرا شده مديريت امور مالي
8-اجراي عمليات مالي وتامين اعتبار كليه پرداختها در چهارچوب بودجه تخصيص
9-گزارش كتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

شرح وظايف حسابدار وامين اموال

  1. ثبت اموال در سيستم  2-شماره گذاري 3-برچسب گذاري اموال

4-تهيه ليست اموال مربوط هر بخش

5-كنترل اموال در بخشها 6-رابط حسابداري تعهدي 7-تهيه وتنظيم حسابها
8-صدورسند حسابداري وچك
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 16:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ