واحد دبیرخانه بیمارستان وشبکه بهداشت ودرمان پاسارگاد

نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
زهرا محمودی
کاردانی
  • تایپ  نامه های اداری از طریق اتوماسیون وارجاع به مسئول مربوطه
  • تایپ پاره ای از نامه های داخلی واداری بصورت دستی
  • شماره وتایپ مأموریت های اداری واحد ها
  • تایپ صورتجلسات مربوط به کلیه واحد ها اعم از اداری ودرمان
  • تایپ فرم های مربوط به بخشهای درمان واداری
  • شماره کردن نامه های وارده از سازمانها وارجاع به مسئولین مربوطه
  • طراحی فرم های مورد نیاز بخشها جهت ارسال به چاپخانه
  • کپی گرفتن فرم ونامه های پرسنل
  • اسکن کردن فرم ها ونامه های پرسنل
  • آماده کردن وارسال آمار مربوط به واحد های مختلف
  •  شماره ،تایپ و اسکن نامه های مربوط به مدیریت غذا ودارو ارسال ویا فاکس به کارخانه ها و واحد های تولیدی مربوطه
  • دریافت حکم کارگزینی  ومانده مرخصی پرسنل از واحد کارگزینی وارجاع به پرسنل

   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 17:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ