معرفي پرسنل زايشگاه

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

ماما مسئول

خانم مرضیه بهروزی

1

ماما قراردادی

خانم شمسی   اورنگ

2

مامای شرکتی

خانم اعظم عواطفی

3

ماما طرحی

خانم ندا شهوندی

4

ماما طرحی

خانم مهسا بانشی

5

ماما طرحی

خانم سیده زهرا حسینی

6

ماما طرحی

خانم شیما اسدی

7

ماماطرحی

فاطمه سجادیان

8

کمک بهیار

خانم معصومه هاشمی

9

ماما مسئول

خانم مرضیه بهروزی

10

ماما قراردادی

خانم شمسی   اورنگ

11

مامای شرکتی

خانم اعظم عواطفی

12

ماما طرحی

خانم ندا شهوندی

13

ماما طرحی

خانم مهسا بانشی

14

ماما طرحی

خانم سیده زهرا حسینی

15

ماما طرحی

خانم شیما اسدی

16

ماماطرحی

فاطمه سجادیان

17

ماماطرحی

خانم معصومه هاشمی

18

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 15:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ