اسامي پرسنل  اتفاقات

 

معرفي اتفاقات
دراين بخش پزشك عمومي شبانه روزي و خدماتي چون بخيه وتزريقات ونوار قلب وغيره............... ارائه مي گردد.

 

اسامي پرسنل  اتفاقات

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

مترون پیمانی

خانم سمیه مرادی

1

سوپروایزرپیمانی

 

 

خانم زهرا عواطفی نژاد

2

سوپروایزرآموزشی رسمی

 

خانم خدیجه فدایی 

3

سوپروایزر بالینی رسمی

 

خانم عفت  زارعی 

4

سوپروایزربالینی قراردادی

خانم سحر  کارگر

5

سوپروایزربالینی قراردادی

خانم مهسا کریمی

6

سوپروایزربالینی قراردادی 

آقای عارف هوشیار

7

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 15:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ