سرکار خانم فاطمه کریمی 

کارشناس پرستار 
کارشناس هماهنگی ایمنی  بیمار 

شرح وظايف و ماموريت هاي كارشناس هماهنگ كننده فعاليت هاي ايمني بيمار و مديريت خطر

2.شرح وظايف و ماموريت هاي كارشناس هماهنگ كننده فعاليت هاي ايمني بيمار و مديريت خطر به تاييد رياست بيمارستان كه ضروري است حداقل شامل موارد ذيل باشد:

1-2.همكاري در تدوين، اجراو بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

2-2. همكاري در خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

3-2.همكاري در بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

4-2. شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

5-2.همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

6-2. ايجاد و آموزش چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

7-2. راهبري و مديريت خطر موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار

8-2.شركت فعالانه در جلسات مرگ و مير و معلوليت ها و پي گيري اتفاقات تهديد كننده ايمني بيمارحهت انجام تحليل ريشه اي وقايع

9-2.اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

10-2.شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

11-2.بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان

12-2.گزارش به كارشناس مسئول ايمني بيمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ