بخش فوریتها

مسئول بخش :خانم اعظم مهرآور
تعداد تخت: 18عدد
تلفن داخلی :  216

شرح وظایف مسئول بخش اورژانس

 بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

 تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

 تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف و تقسیم کار

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار

برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط شامل : درخواستها ، وقایع غیر مترقبه حوادث ، کمبودها ، نیازها

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستانی

نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

نطارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در بخش .

تریاژ 

‍CPR 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 3:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ