بخش مراقبتهای ویژه قلبی-CCU


 

مسئول بخش :خانم  زهرا هوشیاری

تعداد پرسنل : 5نفر

تعداد تخت: 8عدد

تلفن داخلی:280

شرح وظایف مسئول بخش

برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن
برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش
هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش
نظارت فعالیتها و عملکرد کارکنان
بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تقسیم کار
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر
برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن
برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری
تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش
توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت
مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان
کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی
کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرا

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 3:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ